REGULAMIN, POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI SKLEPU INTERNETOWEGO PAARO

1. Strony transakcji, definicje

Sprzedawca – Sylwia Świsłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAARO” POLSKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI I ROZWOJU OSOBISTEGO SYLWIA ŚWISŁOWSKA, NIP: 7221551541, REGON: 200415500, adres: ul. Elewatorska 7B, 15-620 Białystok, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.paaro.pl.

Klient – klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Polski.

Konsument – konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Produkty – wszystkie dostępne w ofercie sklepu internetowego towary i usługi.

2. Informacje ogólne

 • Przedmiotem transakcji są usługi i towary będące w ofercie asortymentowej Sprzedawcy, dostępne w sklepie internetowym Paaro, zwane dalej Produktami.
 • Sklep oświadcza, że wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT).
 • Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają kosztów przesyłki, chyba że Produkt stanowi dostęp do usługi online.
 • W czasie składania zamówienia Klient określa sposób dostawy zamówionego Produktu i koszty związane z jego dostarczeniem.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 • Sklep oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego Produktu oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Sprzedawcy w postaci awarii systemu oraz usterki technicznej.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Sprzedaż

 • Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad fizycznych ani prawnych.
 • Korzystanie z Produktów– kursów online oraz piosenek może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w w/w ustawie, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. Sklep oświadcza, iż posiada pełnię majątkowych praw autorskich do oferowanych produktów, w tym prawo do ich rozprzestrzeniania i odpłatnego przekazywania osobom trzecim na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Przez dokonanie zakupu Produktu, Klient wyraża zgodę na warunki udzielonej licencji z zastrzeżeniem właściwych przepisów o ochronie praw konsumenta.
 • Na Produkty nie jest udzielana gwarancja.
 • Klient ma prawo korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, zgodnie z treścią Regulaminu, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez odtwarzanie w celach edukacyjnych i uzyskiwanie informacji poprzez przeglądanie materiałów na użytek prywatny.

4. Zamówienia usług (kursy online, piosenki).

 • Korzystanie z kursów online oraz piosenek jest możliwe drogą elektroniczną.
 • Dostęp do szkolenia online oraz piosenek jest aktywowany w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • Dostęp do Produktu jest możliwy:
  • poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
  • poprzez stronę potwierdzającą zakup produktów bądź usług;
 • Kurs online obejmuje okres 6 miesięcy z dostępem do nowych modułów dwa razy w tygodniu. Materiały podstawowe kursu dostępne będą w formie pliku video, zaś materiały dodatkowe w formie pliku .pdf.
 • Piosenki będą dostępne w firmie pliku .mp3.
 • Dostęp do kursu online jest aktywny przez okres 12 miesięcy dni od zakupu, dostęp do wykupionej piosenki jest aktywny dożywotnio.

Sprzedawca wskazuje, że:

 • kurs online ma charakter edukacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nauki;
 • zakończenie kursu online wymaga zaangażowania Klienta;
 • brak udziału Klienta w kursie online nie jest uznawany za rezygnację i nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym z zapłaty.
 • Klient może korzystać ze szkolenia online oraz z piosenek tylko we własnym imieniu (z zastrzeżeniem możliwości udostępniania osobom nieletnim, znajdującą się pod opieką Klienta jako Rodzica/ lub opiekuna prawnego) i nie może udostępniać ani przekazywać dostępu osobom trzecim, nie jest uprawniony do publicznego odtwarzania kursu lub piosenek.
 • Warunkiem prawidłowego korzystania z Produktu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zamówienia towarów (rzeczy ruchome), licencja na produkty typu e-book.

 • W razie, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są towary, do zamówień stosuje się niniejsze postanowienia. Zamówienia w sklepie internetowym www.paaro.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej sklepu oraz poczty elektronicznej, w godzinach 8-16. w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku .
 • Do złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w Regulaminie z podaniem wszystkich niezbędnych informacji.
 • Po złożeniu zamówienia Sklep w terminie od 1 do 3 dni roboczych potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownej informacji.
 • Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku trudności z dokonaniem rejestracji zamówienia w systemie informatycznym na skutek okoliczności zawinionych przez Klienta, np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, zamówienia po upływie 10 dni roboczych traktowane jest jako niezłożone.

6. Dostawa i odbiór towaru

 • Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Sklep poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.
 • Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 10 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Sklep jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta–Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia zamówionego produktu.
 • Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia po odjeździe kuriera nieprawidłowości niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient niezwłocznie po ujawnieniu szkody, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
 • Sklep informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
 • Nie istnieje możliwość odbioru własnego, paaro.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż internetową na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 • W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartością niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sklepu.
 • Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

7. Formy płatności

 • Zapłata za zamówiony towar odbywać się będzie za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności- Przelwy24 w wybranej formie: płatność online, blik, karta kredytowa, paypal, google pay, apple pay, aplikacje dostarczane przez banki.
 • Klient ma możliwość dokonania płatności również przelewem bankowym.
 • Z chwilą wybrania w formularzu opcji płatności „przelew bankowy” następuje rezerwacja Produktu. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, zamówienia zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych Przelewy24 jest PayPro SA (PayPro) ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 PLN (opłacony w całości) – krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem UKNF IP24/2014.. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Paaro.

8. Prawo odstąpienia od umowy.

 • Sklep oświadcza, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287) Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres ul. Elewatorska 7B, 15-620 Białystok. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi plik Formularz umieszczony pod regulaminem. Do zachowania wskazanego wyżej 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 • Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@paaro.pl Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy ul. Elewatorska 7B, 15-620 Białystok w terminie do 14 dni, od dnia wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Należności za zwracany towar zostaną przekazane na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego w terminie do 14 dni. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 • Sklep gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia licencji do Produktu elektronicznego dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287), jeżeli dostarczenie Produktu (rozpoczęcie świadczenia) nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

9. Gwarancje i reklamacje

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Reklamacji podlegają towary jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 • Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Konsument traci uprawnienia, o których mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (wzór znajduje się pod regulaminem) przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 • Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedający w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.
 • Reklamacja może zostać wysłana drogą elektroniczną na adres: biuro@paaro.pl
 • Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku towaru w doręczonym zamówieniu.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź– w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze- na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument wskazał w korespondencji.

10. „90 dni na zwrot” gwarancja dotyczy książki “Zacznijmy od minuty uważności”. 

Klient może skorzystać z prawa do zwrotu wyżej wymienionej książki nie później niż 90 dni od dnia zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przesłanie na adres sklep@minutauwaznosci.pl informacji o chęci dokonania zwrotu. Celem identyfikacji klienta należy podać adres e-mail z którego dokonano zamówienia i/lub numer zamówienia.

Warunkiem skorzystania z „gwarancji 90 na zwrot” jest odesłanie książki w stanie nienaruszonym bądź posiadającej normalne ślady użytkowania. Zdjęcia obrazujące normalne ślady użytkowania znajdują się w zakładce www.minutauwaznosci.pl/faq

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu w sytuacji gdy książka jest:

 • popisana / pokolorowana

 • poplamiona lub w inny widoczny sposób zniszczona

 • okładka lub strony są porwane i/lub powyginane

 • posiada inne ślady eksploatacji wykraczające poza normalne jej użytkowanie

W razie wątpliwości czy zwrot zostanie przez Sprzedającego rozpatrzony pozytywnie czy nie Klient może przesłać zdjęcia książki na adres sklep@minutauwaznosci.pl przed jej odesłaniem.

Przy odstąpieniu od umowy koszty zwrotu książki do Sprzedającego pokrywa Kupujący.

11. Prawa autorskie

 • Dostęp do kursu online, piosenek oraz sprzedaż rzeczy ruchomych odbywa się na warunkach licencji niewyłącznej zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez prawa udzielania w zakresie posiadanej licencji upoważnienia do korzystania z przedmiotu niniejszej Umowy (sublicencja), w zakresie używania.
 • W razie sprzedaży rzeczy ruchomych, nieutrwalonych na nośnikach materialnych (np. e-book) nie zachodzi wyczerpanie utworu w rozumieniu art. 51 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 2019, poz. 1231).
 • Licencja udzielona na produkty Sklepu, nieutrwalone na nośniku materialnym obejmuje uprawnienie Klienta do korzystania na następujących polach eksploatacji: używanie na własny użytek osobisty zgodnie z celem przeznaczenia produktu, odczytywania jego treści z wykorzystaniem własnego sprzętu. Klient nie jest uprawniony w szczególności do: publicznego odtwarzania, udostępniania, zwielokrotniania, kopiowania, dzielenia i modyfikacji produktu na który udzielono licencji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • W razie naruszenia warunków licencji, Sklep uprawniony jest do dochodzenia przysługujących roszczeń w oparciu o właściwe przepisy ustawy o prawach autorskich i prawie pokrewnym.

12. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest Sylwia Świsłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAARO” POLSKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI I ROZWOJU OSOBISTEGO SYLWIA ŚWISŁOWSKA, NIP: 7221551541, REGON: 200415500, adres: ul. Elewatorska 7B, 15-872 Białystok, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.paaro.pl
 • W tym miejscu Sprzedawca wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 • Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Dane osobowe klientów gromadzone są w celu założenia konta klienta oraz realizacji zamówień. Po dodatkowym potwierdzeniu przez klienta dane są gromadzone także w celach promocji i marketingu sklepu.
 • Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. • Nasza strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, służą jedynie celom związanym z działaniem Sklepu i optymalizacji usług. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów;
 • dostosowania oferty Sklepu do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • dostarczania Użytkownikowi preferowanych treści reklamowych. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

13. Postanowienia końcowe

 • Dowodem zakupu w sklepie internetowym paaro.pl jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego regulaminu. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.
 • Informacje prezentowane w sklepie internetowym paaro.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie ofertę zakupu określonych towarów. Oferta wiąże Klienta przez 10 dni.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na wskazany przez Klienta adres.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie internetowej paaro.pl.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów- nie dotyczą konsumentów.
 • W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie paaro.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.
 • Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wszelką korespondencję do należy kierować na adres: ul. Elewatorska 7B, 15-620 Białystok z dopiskiem “PAARO’.
 • Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@paaro.pl